Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ '' GİZLİ AYIPLI ARACIN ÜRETİMDEN KAYNAKLI AYIPLI OLDUĞU, SATICININ KUSURLU OLUP TBK.nun 231/f.II 2 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNDEN YARARLANAMAZ''

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ


ESAS NO: 2016/9451
KARAR NO: 2016/15535
KARAR TARİHİ:8.12.2016

>GİZLİ AYIPLI ARACIN ÜRETİMDEN KAYNAKLI AYIPLI OLDUĞU, SATICININ KUSURLU OLUP TBK.nun 231/f.II 2 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNDEN YARARLANAMAYACAĞI.

Taraflar arasındaki ayıplı malın değişimi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. ... ile davalı vekili Av.... gelmiş olduğundan duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, müvekkili şirketin davalı şirketten ... marka bir aracı 13.12.2011 tarihinde satın aldığını, aracın garanti süresi içinde yaklaşık 51.000,00 km'de iken şiddetli şekilde sarsıntı yapmaya başladığını, bunun üzerine 03.12.2013 tarihinde davalı şirkete ait servise götürüldüğünü, arızanın aracın servisten çıkmasından sonra da devam ettiğini iddia ederek satın aldığı aracın 0 km kullanılmamış ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın zamanaşımı süresi içinde açılmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporuna göre davaya konu aracın üretimden kaynaklı gizli ayıplı olduğu, garanti süresi içinde servise başvurulduğu ve ancak arızanın giderilemediği, bu sebeple davalının zaman aşımı itirazı ile hak düşürücü süre içinde ayıp ihbarında bulunulmadığı yönündeki itirazının dikkate alınamayacağı, ayıbın niteliği dikkate alındığında davacının davaya konu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüyle davaya konu aracın aynı nitelikte ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.


SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davaya konu araçtaki ayıbın niteliğine, satıcının satılanı ayıplı olarak devretmesinde ağır kusurlu olması sebebiyle dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı TBK.nun 231/f.II maddesi hükmü uyarınca satıcının 2 yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamayacağına ve aynı Kanun'un 225/f.I maddesi hükmü uyarınca ağır kusurlu olan satıcının satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamayacağına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdiren 1.350,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 08/12/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.