Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dava Dilekçesi

.......SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

.......

 

 

DAVACI                  :.......

 

VEKİLLERİ             :.......

 

DAVALI                  :.......

  

KONU                  : Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... Ecrimisil Talebimiz

 

AÇIKLAMALAR    :1-Davalı ....... müvekkilimiz .......'in ağabeyi .... ......'in oğludur . ...... ........ vefat etmiştir.

2-Müvekkilimiz ve davalı ..... ile ......'den olma ..... Doğumlu ..... ........'in miracılarıdırlar. Müşterek muris .... ......'e  .... .........'ten 17 parça taşınmaz miras yoluyla intikal etmiş olup ..... .........'in vefatıyla söz konusu ...... Divanı, No: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Eylül 305 Daimide kayıtlı taşınmazlar ....... Sulh Hukuk Mahkemesinin ....... E. ve ....... K. Sayılı veraset ilamındaki payları nispetinde mirasçılara intikal etmiştir. Davalı uzun yıllardan beri taşınmazların tümüne müdahalede bulunarak ekip biçmiş, diğer hissedarların bu yerlerden faydalanmasına izin vermemiştir. Bu taşınmazlardan elde ettiği geliri de diğer mirasçılara payları oranında dağıtmamış kendi kullanmıştır.

 

3-Müvekkilimiz uzun süre davalıyı şifahi olarak uyarmış, bu uyarıya rağmen davalı taşınmazlar üzerindeki müdahalesine devam etmiş, taşınmazlardan elde ettiği gelirlerden hissesi oranında müvekkilimize pay vermemiştir.

 

4-....... Noterliğinden ....... Tarih ve ....... Yevmiye No ile çekilen ihtarnamede Müşterek muris .... ........ 'e ait ....... köyünde bulunan 17 parça taşınmazın kendi hissesi oranında kullanılması aksi takdirde ecrimisil talep edileceği kendisine bildirilmiş ise de bu ihtarda sonuçsuz kaldığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER: HUMK., MK., BK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR             :

1. .....  AHM ../.... E. Sayılı Dosyası

2. ...... SHM ../.... E. Sayılı Dosyası

3. Tapu Kayıtları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

4. Tanıklar, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

 

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerle davalının müşterek muris ... ......'e ait ... Köyünde bulunan 17 parça taşınmaz üzerinde müvekkilimizin hissesi oranındaki  müdahalesinin mennine, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla geriye dönük beş yıllık ....... ecrimisilin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.