Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

İŞÇİ HİZMET TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ - ADANA AVUKAT GÖKHAN ER-

...SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

.......

 

 

DAVACI                 :.......

 

VEKİLLERİ            :.......

 

DAVALILAR          :....... 

 

DAVA                     : HİZMET TESPİTİ

 

KONU                : Müvekkilimiz .......'ın ....... tarihinden ....... tarihine kadar geçen süre içinde davalı ...... Bakanlığı'nın ....... Orman İşletme Şefliğinde sigortalı olarak çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR  :....... sigorta sicil numaralı müvekkilimiz ....... tarihleri ile ....... tarihleri arasında davalı Orman Bakanlığı ..... Orman İşletme Şefliğinde mevsimlik işçi sıfatı ile çalışmış bulunmaktadır.

 

Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir.

 

Müvekkilimiz emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SSK Kurumuna müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığı kendisine bildirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz davalı Orman Bakanlığı ..... Orman İşletme Şefliğine yazılı olarak başvurmuş ise de ...... Orman İşletme Şefliğinin ../../..... tarih ve ........ sayılı yazısı ile müvekkilimizin İşletme Şefliğinde ..... yılında sigortasız olarak toplam ... gün puvantajlı çalışmış olduğu bildirilmiştir.

 

Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.

 

SSK ..... Bölge Müdürlüğünün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER: İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR             : İş Yeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık Beyanları, Yuvacık Orman İşletme Şefliğinin Cevabi Yazısı, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

 

İSTEM SONUCU  : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimiz .......'ın davalılardan ......  Bakanlığı ....... Orman İşletme Şefliğinde yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin ....... tarihi olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından yatırılmasına müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderlerinin  davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

    .......