Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK m. 164)

Türk Medeni Kanunu 164/1 Maddesi "Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır." şeklindedir.

 Madde metninden anlaşılacağı üzere, Terk Nedeni ile Boşanma davası açılabilmesi için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 1-Ortak Konutun kanunda sayılan sebeplerden biri sebebi ile terk edilmiş olması

Eşlerden birinin diğer eşe terke dayalı boşanma davası açabilmesi için ilk şart, eşlerden birinin ortak hayatı haklı bir neden olmaksızın terk etmesi eylemini gerçekleştirmesidir. Terk fiilinin kanundaki manasına bakacak olursak, eşlerden birinin evlilik birliğinin temel ödevlerini yerine getirmekten kaçması amacıyla bile-isteye ortak yaşamını bırakması veya ortak hayata dönmemesidir.

O halde, eşlerin aynı evde yaşamaları halinde, sofralarını veya yatak odalarını ayırmaları terk fiili kapsamında değerlendirilmemektedir. Yine, eşlerin aynı çatı altında olmak şartıyla birbirleriyle konuşmamaları da terk fiilini oluşturmamaktadır.

Terk sadece eşlerden birinin evi bırakıp gitmesi şeklinde algılanmamalıdır. Bu itibarla, terk fiilinin farklı görünüm şekilleri olabilmektedir. Eşlerden birinin ortak konuttan ayrılması en tipik görünüm halidir. Bunun dışında, eşlerden birinin diğer eşi evden kovması, eşlerden birinin diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlaması, eşlerden birinin diğer eşin haklı bir neden olmaksızın ortak konuta dönmesini engellemesi de terk fiili kapsamındadır.

 Terk fiili her ne görünümde yapılırsa yapılsın eşin terk fiilini kanunda belirtilen ve aşağıda belirtilen sebeplerden biri için yapmış olması gerekir; 

  •  Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk etmesi,
  • Başka bir sebep ile ortak konutta bulunmayan eşin haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmemesi,
  • Eşlerden birinin diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması.
  • Eşlerden biri, diğer eşin, haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engellemesi.

 

2-Terkin en az altı ay kesintisiz sürmüş ve halen devam etmekte olması,

Terk fiilinin boşanmaya konu edilebilmesi için, en az altı ay sürmesi gerekir. Altı aylık süre dolmadıkça terk fiili boşanma davasına konu edilemez. Bu itibarla, terk eden eş altı aylık süre dolmadan ortak hayata dönecek olursa, diğer eş içim boşanma sebebi ortadan kalkar. Ancak, eşin ortak hayata dönüşü ciddi ve sürekli olmalıdır. Terk eden eş, eve döndükten bir süre sonra tekrar ortak hayatı terk ederse, altı aylık süre tekrar başlar. Ancak, eşin ortak hayatı terk etmesi ve aynı surette ortak hayata dönmesi sıklıkla tekrar ederse bu durumda hakkın kötüye kullanılması olur ki böyle bir  durumda diğer eş için terke dayalı boşanma davası açma hakkı imkanı tanınmıştır.

 

3-Usulüne uygun olarak ihtar yapılmasına rağmen terk eden eşin haklı sebebi olmadan ortak konuta dönmemiş olması şartlarının gerçekleşmiş olması gerekir.

 Terk Sebebine dayalı olarak açılacak boşanma davasının açılabilmesi için terk eden eşe ortak hayata geri dönmesi için usulüne uygun olarak bir ihtar yapılmış olması ve bu ihtara rağmen eşin ortak hayata haklı bir neden olmaksızın dönmemiş olması gerekir. İhtar şartı, dava şartı olup usulüne uygun ihtarname gönderilip gönderilmediğini, ihtarnamenin kanuni unsurları taşıyıp taşımadığını hakim re’sen dikkate almaktadır. Nitekim, davanın kabulü için bulunması gerekli zorunlu şartlardandır. Bu nedenle, ihtar şartına uymaksızın açılan terke dayalı boşanma davası diğer şartları taşısa bile reddedilecektir.

 Eşin Terk sebebi ile boşanma davası açabilmesi herhangi bir hak düşürücü süreye tabi tutulmamıştır. Bu sebeple Terk nedenine dayalı boşanma davası her zaman açılabilir.

ADANA BOŞANMA AVUKATI GÖKHAN ER