Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

ADANA - SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇU NEDİR ? CEZASI NEDİR ?

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇU NEDİR ? 

Suç işlemeye tahrik suçu, 5237 sayılı TCK’nın 214. maddesinde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. 'Kamu Barışı' bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni demektir. 

Suç işlemeye tahrik, bir kimsenin kamu barışını tehlikeye atarak suç işlenmesini sağlamak üzere tahrikte bulunmasıdır.  

Suç işlemeye tahrik suçu TCK madde 214'de;

"(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir. 

İlgili kanun maddesinden görüleceği üzere, suç işlemeye tahrik suçu bir tehlike suçu olup, suçun mahiyeti gereği tamamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekmez. Keza, TCK madde 214/3'e göre, tahrik konusu suçun işlenmesi halinde fail o suçtan ayrıca  yargılanacaktır. 

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR ? 

Suç işlemeye tahrik suçu genel bir suçtur. Yani bu suç herkes tarafından işlenebilmektedir. Keza, Suç işlemeye tahrik suçunun faili herkes olabilmektedir. Yine kanun maddesinde özel bir nitelik aramadığından bu suçun mağduru da herkes olabilmektedir.  

Suçun hareket ögesini, suç işlemeye alenen tahrik etmek oluşturmaktadır. Alenen tahrik, birden çok kişiye hitap edecek şekilde onların suç işlemesine yönelik yapılan  tahriktir. Keza, tahrikin açık veya kapalı alanda yapılması bir fark oluşturmayacaktır.  

Suçun düzenlendiği maddenin gerekçesine göre; suç işlemek için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğindedir. Kural olarak hazırlık hareketleri niteliğinde olan tahrik eylemleri cezalandırılmaz. Ancak kanun, aleni olarak gerçekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı sonucun doğmasını beklemeden ve iştirak kurallarından bağımsız olarak ceza yaptırımı uygulanmasını kanul etmiştir. 

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇUNUN CEZASI NEDİR ? 

Yalan tanıklık suçunun cezası, TCK Madde 214'de;  

"(1)Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir. 

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 

Kanunda düzenlenen nitelikli haller, suçun cezasını ağırlaştıran veya hafifleten durumlardır. Suç işlemeye tahrik suçunun nitelikli hali TCK madde 218 ile düzenlenmiştir. Buna göre; 

"..Basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz." şeklindedir. 

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇUNDA  ŞİKAYET  

Suç işlemeye tahrik suçunun takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Nitekim, suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet süresi de bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir şikayet süresi olmadığı gibi suçtan bireysel olarak mağdur olan kişi şikayetten vazgeçmesi de kamu davasını etkilemeyecektir. 

Suç işlemeye tahrik suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup, suç nedeniyle dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet hakkı kullanılabilir. 

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇUNDA UZLAŞTIRMA

Suç işlemeye tahrik suçu uzlaştırma kapsamında yer almamaktadır. Nitekim,  bu suçta taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanması  gerekmemektedir. Bu sebeple suçun soruşturulması ve kovuşturulması için taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasına lüzum yoktur.  

ADANA CEZA AVUKATI GÖKHAN ER