Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU NEDİR ? CEZASI NEDİR ?

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU NEDİR ?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 123 ile düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi; "Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir." şeklindedir.  

Kasti bir şekilde işlenebilen 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu'nda; korunan hukuki değer, kişilerin içsel huzurları, karar verme ve özgür hareket edebilmeleridir. Bu suçun hukuksal konusu ise 'kişilerin ruhsal bütünlüğü' dür. Yani, kişilerin psikolojik ve ruhsal huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, çoğu zaman başka suçlarla beraber işlendiğinden tek başına cezaladırılmamaktadır. Nitekim, başka suçlarla birlikte işlendiğinden içtima kuralları gereği kişi tek bir suçtan cezalandırılmaktadır. 

 KİME KARŞI KİM TARAFINDAN İŞLENEBİLİR ? 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, genel bir suç olduğundan suçun faili herkes olabilir. Kanundaki düzenlemesinden görüleceği üzere, suçun faili olmak açısından özel bir nitelik aranmamıştır.  

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda fail kadar mağdur olmak açısından da özel bir nitelik aranmamıştır. Bu sebeple kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun mağduru herkes olabilir.  

SUÇUN OLUŞMASINDA EYLEM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR ? 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. TCK madde 123'deki düzenlemeye göre suçun oluşabilmesi için: 

  • Bir kimseye ısrarla telefon edilmesi,
  • Israrla gürültü yapılması,
  • Aynı amaçla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması

Seçimlik hareketlerden birinin yapılması gerekir. Suçun oluşabilmesi için bu hareketlerden birinin bir kez yapılması yeterli olmayıp ısrarla tekrar etmesi gerekmektedir.  

Suçun oluşabilmesinde en tipik hareket kişilerin ısrarla telefon edilmek suretiyle rahatsız edilmesidir. Adana ilimizde ve diğer tüm illerimizde kişilerin telefonla rahatsız edilmesi olayının yaşanmaması çok nadir durumlar arasında gösterilebilir. Israrla bir kişiyi birden çok defa telefonla arayarak rahatsız etme, mesaj atma diğer şartların da varlığı halinde bu suçun oluşması için yeterlidir. Zira, bu durum kişilerin huzur ve sükununu bozmakta, haklarına bir saldırı teşkil etmektedir. 

Yine, suçun oluşmasında ısrarla gürültü yapılması da sebep olabilmektedir. Gürültünün kaynağı yüksek sesle dinlenilen müzik olabileceği gibi anlamsız yüksek sesler de olabilir. Yeter ki kişi bu gürültüyü bile isteye ve ısrarla yapsın. Zira, bu durum da  kişilerin huzur ve sükununu bozmaktadır.

Kanunun ilgili maddesinde 'Israrla Hukuka Aykırı Başka Bir Davranışta Bulunulması' deyimiyle suçun oluşabilmesindeki eylemlerin çeşitliliği sebep olmuştur. Burada anlaşılması gereken şey, kasti olarak belirli bir kişiye yönelmiş ve ısrarlı olarak devam eden huzur ve sükunu bozmaya dönük tüm davranışlardır. Örneğin, uyarılmasına rağmen ısrarla yüksek sesle rahatsız edici boyutta müzik dinlenilmesi. 

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇUNUN CEZASI 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası, mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Hükmedilen cezanın miktarına bağlı olarak, hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Yine diğer şartların varlığı halinde hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması da mümkündür. 

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇUNDA ŞİKAYET  

TCK madde 123 ile düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayete tabi suçlardandır. Şikayet süresi ise mağdurun fail ve fiili öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Şikayet süresi hak düşürücü nitelikte olduğundan süresi içerisinde kullanılması gerekir. Aksi halde suçun soruşturulması mümkün olmayıp, failin cezalandırılması da mümkün olmayacaktır. 

Yine, suçun dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Mağdur, failin kim olduğunu daha sonradan öğrense bile suçun soruşturulması için en geç 8 yıl içinde şikayette bulunması gerekir.

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇUNDA UZLAŞTIRMA 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, uzlaştırmaya tabi suçlar arasındadır. Nitekim,  bu suçta taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanması  gerekmektedir. Bu sebeple suçun soruşturulması ve kovuşturulması için öncelikle taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanması gerekir. Taraflar uzlaşma ise o zaman soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir. 

SUÇUN MANEVİ UNSURU 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Suçun oluşabilmesi için kişinin seçimlik hareketi bilerek ve isteyerek ısrarla yapması gerekir. 

ADANA CEZA AVUKATI GÖKHAN ER