Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NEDİR, CEZASI NEDİR ?

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU 

Yaşam, doğum ile başlayıp ölüm ile sona eren insanın canlılık işlevini devam ettirdiği süreçtir. Kasten Öldürme, bu evrede insanın yaşamına kasti olarak son verilmesidir. Türk Ceza Kanunu madde 81 - 82 ve 83'de düzenleme altına alınan Kasten Öldürme suçunda korunan hukuki değer insanın en değerli ve en birincil hakkı olan yaşama hakkıdır.  

TCK Madde 81'de Kasten Öldürme suçunun temel hali şu şekilde düzenlenmiştir: 

"Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır." 

Görüldüğü üzere, 5237 sayılı TCK’nın 81. maddesine göre, kasten adam öldürmenin basit şeklinin cezası müebbet hapis cezası olarak belirlenmiştir.

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile düzenlenen Kasten öldürme suçunun hukuksal konusunu, yaşam hakkı oluşturur. Yaşam hakkı, insanın en değeli ve korunması gereken en öncelikli hakkıdır. Zira, yaşam hakkı olmadan insana bahşedilen diğer hakların kullanılması mümkün değildir. Kanun koyucu, bu durumu gözardı etmemiş ve bu konuyu en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiştir. 

 -ADANA CEZA AVUKATI - KASTEN ÖLDÜRME SUÇU - CEZASI NEDİR ?

 KASTEN ÖLDÜRME SUÇU KİME KARŞI KİM TARAFINDAN İŞLENEBİLİR ? 

Kasten öldürme suçları, özgü suç niteliğinde olmadığından herkes tarafından işlenebilir. Yani, kasten öldürme suçunun faili herkes (bütün insanlar) olabilir. Ancak bitkiler ve hayvanlar u suçun faili veya mağduru olamazlar. Nitekim, bir hayvanın saldırısı sonucu meydana gelen ölümlerde eğer hayvan, sahibi tarafından ya da başka bir insan tarafından saldırıya yöneltilmişse suçun faili, hayvan sahibi ya da hayvanı saldırıya yönelten kişidir. 

Suçun mağduru ise sağ doğmuş, yaşamaya devam eden ve hayatına suçun faili tarafından kast edilen kişidir. Bu suç kategorisinde mağdur sıfatının verilebilmesi için kişinin sağ doğmuş olmak gerekir. Zira, hala anne karnında cenin durumunda yaşayan bir canlının kasten hayatına son verilmesi kasten öldürme suçunu oluşturmaz. Ancak duruma göre başka suçlar oluşabilir.    

Bir diğer husus da fail ile mağdurun farklı kişiler olması zorunluluğudur. Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için kişinin kendi hayatına kendisinin kast etmemesi gerekir. Yani, kişinin intihar etmesi kasten öldürme suçunu oluşturmaz. Zira, kişi kendi hayatına son verdiği takdirde, ancak intihar edeni bir başka kimsenin yönlendirmesi söz konusu ise yönlendiren kişinin cezalandırması mümkün olacaktır. Bu durumda, intihara yönlendiren kişi kasten adam öldürmenin cezası ile değil, “İntihara Yönlendirme” suçunun cezası ile cezalandırılacaktır.   

Ayrıca, kasten öldürme suçunda mağdur veya fail olmak bakımından yaş, cinsiyet, ırk ve benzeri ayrımlar yapılmaz.  -ADANA CEZA AVUKATI 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA EYLEM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR ? 

Kasten öldürme suçu, serbest hareketli suçlar kategorisinde bulunduğundan, suçun her türlü insan hayatına son veren hareketler ile işlenmesi mümkündür. Bu durumda, kasten öldürme suçu hem icrai bir hareketle hem de ihmali bir hareketle işlenebilir. Örneğin, silah ederek öldürmek kadar yeni doğmuş bir bebeğin emzirilmemesi de bu suçun hareket ögesini meydana getirebilir. 

Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için suçun gerçekleşmesine elverişli herhangi icrai veya ihmali hareketin somut olayda, bir insanın ölümüne neden olması gerekir. Mağdur, sadece yaralanmışsa ya da ya almadan kurtulmuşsa kasten öldürme suçu oluşmaz. Bu hallerde durumun şartlarına göre, kasten öldürmeye teşebbüs ya da kasten yaralama suçu oluşabilir. 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

Suçun nitelikli hali demek, o suçun daha ağır veya daha hafif cezalandırılmasını gerektiren haller demektir. Nitekim kanunda, suçların büyük bir çoğunluğunda, suçların temel şekline göre cezanın artırılmasını veya indirilmesini gerektiren hallerine de yer verilmiştir. İşte suçun temel şekline ilave edilen ve cezanın artırılmasını veya indirilmesini gerektiren bu hallere, suçun nitelikli unsurları denir. 

Kasten öldürme suçunun temel hali, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81. Maddesinde düzenlenmiştir. Nitelikli halleri ise 82. Madde hükmünde düzenleme altına alınmıştır. Şöyle ki, 

"Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

  a) Tasarlayarak,

  b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

  c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

  d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

  e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

  f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

  g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

  h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

  i) (Ek:29/6/2005 - 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

  j) Kan gütme saikiyle,

  k) Töre saikiyle,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır."

Görüldüğü üzere, suçun nitelikli halinde, o suçun temel haline ilişkin tüm unsurların yanında ayrıca en az bir tane de özel unsur bulunmaktadır. Yani, suçun nitelikli halinde, suçun temel halinin bütün unsurları vardır ve buna ek olarak temel suç tipinin cezasını ağırlaştıran veya hafifleten bir sebep de bulunmaktadır.  

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri de, TCK madde 82'de 11 bent halinde düzenleme altına alınmıştır. Suçun nitelikli unsurlarının bir kaçının birden fazla gerçekleşmesi durumunda da faile tek bir ceza verilir.  

SUÇUN OLUŞABİLMESİ İÇİN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU OLMALIDIR ! 

Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için gerekli olan bir diğer husus, hukuka aykırılıktır. Kasten öldürme suçu, mağdurun rızası dışında, başka bir hukuka uygunluk nedenine dayanarak yapılmışsa kasten öldürme suçu oluşmaz. Bir başka deyişle, kanunlarımızda belirtilen hukuka uygunluk hallerinin o suçun işlenişinde olmaması gerekir. Örneğin, meşru müdafaa hali hukukumuzda bir hukuka uygunluk sebebi olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, kişi karşısındaki kişiyi meşru müdafaa halinde öldürmüşse, yani kendisini veya bir başkasını korumak için kasten öldürme suçu oluşmaz. 

Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için bir diğer husus da failin bilerek ve isteyerek öldürme eylemini gerçekleştirmesidir. Yani, failin eylemi gerçekleştirirken mağdurun ölmesine yönelik hareket etmesidir. Aksi halde, fail mağdurun ölmesini istemeden eylemini gerçekleştiriyorsa kasten öldürme suçu da oluşmayacaktır. 

ADANA CEZA AVUKATI GÖKHAN ER